Maak de bodem vrij van bodemverontreiniging

BODEMSANERING

Een bodemsanering op de juiste wijze uitvoeren is complex. De wetgeving, de saneringstechniek en de communicatie maakt dat bodemsaneringen elke keer uitdagend zijn. Hopman en Peters helpt u graag door het woud aan regels en termen. Enkele termen waar Hopman en Peters mee te maken krijgt bij een bodemsanering zijn: historische verontreinigingen, spoedeisendheid, zorgplicht, saneringsplan of BUS-melding voor zowel immobiele als mobiele verontreinigingen en tijdelijke uitplaatsing, evaluatierapport, nazorgplan, V&G plan en evaluatierapport. Zo heeft u een idee wat er allemaal bij een bodemsanering komt kijken.

In principe wordt een sanering uitgevoerd om de bodem weer geschikt te maken voor het beoogde doel, bijvoorbeeld ter realisatie van industrie of wonen met tuin. Er wordt gewerkt volgens ‘de Circulaire Bodemsanering’ en ‘het Besluit Bodemkwaliteit’ waarin de regels en de terugsaneerwaarde zijn opgenomen. Hopman en Peters poogt om zo somber en doelmatig mogelijk te saneren. De veiligheid tijdens de sanering wordt door de aannemer gewaarborgd. Toetsingen aan de CROW 400 kunnen wij op verzoek voor u verrichten.

SANERINGSPLAN OF BUS-MELDING

Voorafgaand aan een sanering stellen wij een uitgebreid saneringsplan of een eenvoudige BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen) op. Na goedkeuring van deze rapportage door het bevoegd gezag kan de sanering worden gestart en geldt het saneringsplan of de BUS-melding als leidend voor de uitvoering van de sanering van de grond.

MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING (MKB)

De sanering wordt door onze milieukundig specialist begeleid. Dit proces van processturing alsmede de verificatie vraagt veel overleg, duidelijke communicatie en heldere afspraken over toetsingen van de analyses. De milieukundig begeleider van Hopman en Peters zal vanaf de start van de ontgraving van de verontreinigde grond tot en met het nemen van eindmonster(s) op het werk aanwezig zijn. De eindbemonstering vindt plaats conform de BRL SIKB 6000. Bij “verrassingen” zoals het aantreffen van ondergrondse brandstoftanks wordt direct met u en bevoegd gezag gecommuniceerd.

EVALUATIE

Na de uitgevoerde saneringswerkzaamheden wordt door ons een evaluatierapport conform de eisen opgesteld en ter beoordeling aan bevoegd gezag en aan de opdrachtgever geleverd. De wijzigingen die tijdens het proces zijn opgetreden, worden in dit rapport opgenomen. Na goedkeuring is de sanering beëindigd. Wel kan nazorg noodzakelijk zijn.

INFORMATIE AANVRAGEN

Heeft u vragen over het saneren van grond, wilt u een offerte opvragen of wilt u graag meer over Hopman en Peters weten, neem dan vooral telefonisch of per mail contact op met één van onze specialisten.