Waterbodem onderzoek

Geeft inzicht in de kwaliteit en dikte van de sliblaag

Waterbodemonderzoek

Aanleiding voor een waterbodemonderzoek is meestal het voornemen om baggerwerkzaamheden uit te voeren. Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van de sliblaag, de mate van verontreiniging in het slib en eventueel de dikte van de sliblaag.

Met de resultaten van een waterbodemonderzoek kunnen wij u adviseren over de toepasbaarheid van het vrijkomende slib, of over het afvoeren ervan, bij overschrijding van de interventiewaarde volgens het Besluit Bodemkwaliteit.
Als optie kunnen wij op basis van de laagdikte van het slib een volumebepaling maken, zodat u precies weet hoeveel slib u straks moet afvoeren.

Hopman en Peters heeft alle specialistische kennis in huis om waterbodemonderzoek en volumebepalingen snel en doeltreffend uit te voeren. Een waterbodemonderzoek is goed te combineren met een ecologische quickscan, waarbij we langs en in de watergang kijken naar eventuele kwetsbare flora en fauna, die door de werkzaamheden verstoord kunnen raken. Ook kunnen wij voor u het overleg voeren met het Bevoegd Gezag.

Dit bespaart u veel tijd en zorgt ervoor dat u precies weet waar u aan toe bent.

Stappenplan

1. Aanvraag

Wij beoordelen samen met u de aanvraag, inventariseren alle beschikbare informatie over de locatie, het bestemmingsplan, de historie, het doel van het project, eerdere onderzoeksrapporten, het gebruik en eventuele status van de betreffende locatie.

2. Offerte

Op basis van alle informatie brengen wij een voorstel uit voor de vereiste aanpak van het waterbodemonderzoek, eventueel in combinatie met een volumebepaling aan de hand van de sliblaagdikte, of een ecologische quickscan. Na goedkeuring stelt uw vaste projectleider een veldwerkopdracht samen. Hij is gedurende de gehele opdracht ook uw vaste aanspreekpersoon.

3. Uitvoering veldwerkopdracht

Onze veldmedewerkers gaan op de locatie aan de slag en voeren het waterbodemonderzoek uit volgens de wettelijke normen, waarbij het aantal en de hoeveelheid van de bodemmonsters is voorgeschreven. Soms komen er onverwachte zaken aan het licht en kan een aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn. Wanneer een volumebepaling nodig is, bepalen we de dikte van de sliblaag aan de hand van waterbodemdwarsprofielen. De slibmonsters gaan direct naar een van de gespecialiseerde laboratoria voor een analyse. Standaard is de analysetermijn 5 dagen. Op speciaal verzoek kan dit binnen 24 uur.

4. Eindrapport en advies

Na afronding van het bodemonderzoek maken wij een rapport met de analyses en resultaten over de actuele waterbodemkwaliteit. We toetsen dit aan het Besluit Bodemkwaliteit, om te beoordelen óf en zo ja, welke toepassingen mogelijk zijn met het vrijkomende slib, dan wel afvoer naar een erkende verwerker noodzakelijk is. Combineert u het onderzoek met een ecologische quickscan [link], dan zullen wij advies uitbrengen hoe u binnen de Wet Natuurbescherming de gewenste werkzaamheden kunt uitvoeren, zo mogelijk voorzien van vereiste compensatie- of verzachtende maatregelen.

Meer informatie?

Waterbodemonderzoek is noodzakelijk bij baggerwerkzaamheden. Laat u zich goed informeren en neem met ons contact op.