Nieuw bij Hopman en Peters: Quickscan en flora – faunaonderzoek

Flora en faunaonderzoek is een belangrijk onderdeel bij de (her)ontwikkeling van een locatie. Door in een vroeg stadium van een ontwikkelingsproces een quickscan te laten uitvoeren voor flora en fauna kan in een later stadium vaak een passende maatregel worden toegepast binnen de regels van de Wet Natuurbescherming. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld de aanwezigheid van vleermuizen, huismussen of gierzwaluwen met broedplaatsen en foerageergebieden.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning is vaak een ecologisch onderzoek vereist.

Dat is in een later stadium een flinke besparing in tijd en kosten.

Onderstaande afbeelding laat in een stroomschema zien welke stappen er genomen moeten worden. Hopman en Peters kan hierin adviseren en begeleiden.