Algemene voorwaarden van:
Hopman en Peters Holding B.V.
Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Nederland: 16087130
Gedeponeerd d.d. 2 februari 2011

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht waaronder alle overeenkomsten tot het verrichten van water- en bodemonderzoeken, het vervaardigen van bescheiden, het geven van adviezen en/of het verrichten van werkzaamheden van Hopman en Peters Holding B.V. statutair gevestigd te Zeist, hierna te noemen “Hopman en Peters”.
2. De opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “object” wordt verstaan het terrein of het wateroppervlak waar de werkzaamheden in, op of onder worden verricht.
6. Door Hopman en Peters te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, rapporten, certificaten, tekeningen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d..
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deel- c.q. vervolgopdrachten.
9. Indien Hopman en Peters deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Hopman en Peters hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Hopman en Peters gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Hopman en Peters uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Hopman en Peters een opdracht verstrekt, is Hopman en Peters eerst aan deze opdracht gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
3. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Voornoemde wijzigingen evenals aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Hopman en Peters eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd en hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.
4. Hopman en Peters is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Hopman en Peters - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Hopman en Peters zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Hopman en Peters het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hopman en Peters niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs of tarief.
3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Hopman en Peters gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of (op)levertermijnen aan te passen.
4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
5. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van de bescheiden alsmede informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Hopman en Peters zijn c.q. is zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden c.q. geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
6. De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven eigendom van Hopman en Peters en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Hopman en Peters te worden geretourneerd.

Artikel 4: Honorarium, prijzen, tarieven

1. Tenzij partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, zal Hopman en Peters haar honorarium berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van Hopman en Peters.
2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in lid 2 van dit artikel genoemde werkdagen, is Hopman en Peters gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief.
4. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
5. Hopman en Peters is gerechtigd een overeengekomen vast honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Hopman en Peters en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
6. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Hopman en Peters bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
7.a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- of tariefwijzigingen bij de door Hopman en Peters ingeschakelde derden e.d., is Hopman en Peters gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. het overeengekomen honorarium dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
7.b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Hopman en Peters heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Hopman en Peters er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hopman en Peters het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Hopman en Peters.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
1.a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. adequate advisering benodigde gegevens (waaronder alle gegevens met betrekking tot het te inspecteren object) en bescheiden tijdig en op de door Hopman en Peters gewenste wijze aan Hopman en Peters ter beschikking stelt;
1.b. eventuele door de wederpartij aan Hopman en Peters verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
1.c. alle benodigde vergunningen zijn aangevraagd en verkregen, een en ander tenzij schriftelijk is overeengekomen dat Hopman en Peters voor het aanvragen van deze vergunningen zal zorgen;
1.d. Hopman en Peters op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie of het object waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
1.e. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden zodanig en zo tijdig verrichten, dat Hopman en Peters hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
1.f. Hopman en Peters binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen in kennis wordt gesteld indien Hopman en Peters haar werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
1.g. de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden goed bereikbaar is voor machines, apparatuur alsmede drijvend materieel van Hopman en Peters;
1.h. Hopman en Peters tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
1.i. de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige materialen, obstakels, loslopende dieren c.q. (overige) zaken die gevaar op kunnen leveren voor Hopman en Peters:
1.j. op de locatie waar Hopman en Peters en/of de door Hopman en Peters ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door Hopman en Peters en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
1.k. de voor de uit te voeren werkzaamheden noodzakelijke klick-melding is gedaan en Hopman en Peters tijdig kan beschikken over de rapportage hiervan zodat zij op de hoogte is van de ligging van kabels, leidingen, ondergrondse tanks e.d. op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
1.l. Hopman en Peters informatie heeft omtrent de bodemgesteldheid, onder andere inzake de drukvastheid van de ondergrond;
1.m. de locatie waar apparatuur, materialen e.d. van Hopman en Peters opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.
2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Hopman en Peters voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Hopman en Peters gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Hopman en Peters nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Hopman en Peters om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen, niet aan.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

1. Hopman en Peters verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q. waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Hopman en Peters zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. Hopman en Peters zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers c.q. andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Hopman en Peters als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers c.q. andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
4. Het is Hopman en Peters te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en de hierbij gebruikte c.q. ontwikkelde methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft.

Artikel 8: Risico van opslag informatie

Hopman en Peters zal alle van de wederpartij ontvangen informatie c.q. bescheiden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. Hopman en Peters is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Hopman en Peters of haar leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Hopman en Peters verstrekte informatie c.q. bescheiden.

Artikel 9: Keuzevrijheid methoden en middelen

1. Hopman en Peters is vrij in haar keuze van reinigingsmethoden en de daarbij te gebruiken middelen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Wanneer op verzoek van de wederpartij specifieke middelen gebruikt worden, dan wel specifieke methoden worden toegepast, waarvan Hopman en Peters niet weet welke uitwerking deze middelen of methoden op het te reinigen object hebben of vermoedelijk zullen hebben, zal Hopman en Peters dit meedelen aan de wederpartij. Indien de wederpartij toch het gebruik van deze specifieke middelen of methoden voorschrijft, is Hopman en Peters niet aansprakelijk voor de gevolgen van dit gebruik en de eventuele hieruit voortvloeiende schade.
3. Hopman en Peters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het in opdracht van de wederpartij gebruiken van middelen en methoden indien Hopman en Peters de wederpartij heeft geïnformeerd over de ongeschiktheid c.q. schadelijkheid van het betreffende middel c.q. de betreffende methode en de wederpartij desondanks staat op het gebruik van dit middel c.q. deze methode.
4. Hopman en Peters behoudt zich nadrukkelijk het recht voor middelen en methoden, welke naar haar oordeel schadelijk zijn dan wel gevaar opleveren voor haar, haar personeel c.q. door haar ingeschakelde derden, te weigeren. In voorkomende gevallen zal door Hopman en Peters in overleg met de wederpartij naar alternatieve methodieken c.q. middelen worden gezocht.

Artikel 10: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Hopman en Peters de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar opleveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. Hopman en Peters is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de te leveren bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment dat deze bescheiden feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.
4. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de bescheiden aan de wederpartij te leveren, is Hopman en Peters gerechtigd de bescheiden voor rekening en risico van de wederpartij te bewaren. Tenzij Hopman en Peters uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij Hopman en Peters binnen 1 maand na kennisgeving hiervan in staat te stellen de bescheiden alsnog te leveren en/of de werkzaamheden alsnog te verrichten.
5. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 4 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Hopman en Peters heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Een en ander, zonder dat hieruit voor Hopman en Peters een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
6. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (bewaar-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

Artikel 11: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of afronding van de werkzaamheden c.q. de overeengekomen levering van bescheiden wordt vertraagd doordat:
1.a. Hopman en Peters niet tijdig alle noodzakelijke gegevens c.q. bescheiden van de wederpartij heeft ontvangen;
1.b. Hopman en Peters niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
1.c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Hopman en Peters recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is Hopman en Peters gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3. Hopman en Peters zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is Hopman en Peters gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
4. Hopman en Peters is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Hopman en Peters dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op te volgen.
5. Hopman en Peters wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Hopman en Peters met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Hopman en Peters zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Hopman en Peters in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.
7. Een inspectie is te allen tijde een momentopname. Daarbij worden uitsluitend meetbare waarden en/of zichtbare vervuilingen e.d. gerapporteerd.
8. De wederpartij zal iedere conceptversie van door Hopman en Peters te vervaardigen bescheiden steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Hopman en Peters kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door Hopman en Peters aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. Hopman en Peters is gerechtigd om te verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde bescheiden per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde bescheiden pas gebruiken, nadat Hopman en Peters de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
9. Ingeval Hopman en Peters in reeds goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is Hopman en Peters gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 12: Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen Hopman en Peters en de wederpartij overeengekomen te worden. Hopman en Peters is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Hopman en Peters - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
3.a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
3.b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen.
4. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 13: Oplevering en goedkeuring

1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van saneringswerkzaamheden betreft, is Hopman en Peters gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.
2. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien het gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd c.q. heeft laten controleren en het goedkeuringscertificaat door de controlerende instantie is afgegeven.
3. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn en de oplevering van het door Hopman en Peters verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.

Artikel 14: Klachten

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de bescheiden, waarvan niet is overeengekomen dat hiervan eerst een concept zou worden vervaardigd, tot controle ervan over te gaan. Eventuele fouten, onjuistheden, onvolkomenheden e.d. die door de wederpartij in redelijkheid bij een eerste, zorgvuldige inspectie van de bescheiden geconstateerd kunnen worden, dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden aan Hopman en Peters te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde bescheiden, waarvan niet is overeengekomen dat hiervan eerste een concept zou worden vervaardigd, dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen 1 maand na levering - schriftelijk aan Hopman en Peters te worden gemeld.
3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen 3 maanden na uitvoering van de werkzaamheden - schriftelijk aan Hopman en Peters te worden gemeld.
4. Indien bovengemelde klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Hopman en Peters kenbaar zijn gemaakt worden de bescheiden geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht. Alle gevolgen van het niet tijdig melden zijn voor risico van de wederpartij.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Lid 5 van dit artikel geldt niet voor de consument.
7. De wederpartij dient Hopman en Peters in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Hopman en Peters te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de bescheiden noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Hopman en Peters ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
8. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van uitgevoerde inspectiewerkzaamheden indien het geïnspecteerde object niet meer in dezelfde staat verkeert als ten tijde van de uitvoering van de inspectiewerkzaamheden.
9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van bescheiden die na ontvangst door de wederpartij zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 15: Garanties

1. Hopman en Peters zal er voor zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen, beroepsstandaarden en wet- en regelgeving worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. Indien voor de door Hopman en Peters in haar rapportages verwerkte laboratoriumuitslagen door het laboratorium dat deze waarden heeft vastgesteld een garantie ten aanzien van de juistheid van deze waarden is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Hopman en Peters zal de wederpartij hierover informeren.
3. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de overeengekomen garanties, zal Hopman en Peters kosteloos zorg dragen voor het opnieuw vervaardigen van de bescheiden c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op het overeengekomen honorarium voor de bescheiden c.q. de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van Hopman en Peters. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Hopman en Peters gegarandeerde beroepsstandaarden aanvaardt Hopman en Peters geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Hopman en Peters slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Hopman en Peters voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien Hopman en Peters aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Hopman en Peters te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Hopman en Peters niet uitkeert of de schade niet onder een door Hopman en Peters gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Hopman en Peters beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde bescheiden c.q. de verrichte werkzaamheden.
5. De wederpartij dient Hopman en Peters uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Indien Hopman en Peters haar werkzaamheden dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte bescheiden, is Hopman en Peters slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden.
8. Alle gebreken, tekortkomingen e.d. die worden geconstateerd aan of zich voordoen met betrekking tot het geïnspecteerde object, maar buiten de specifieke opdracht vallen en/of het moment waarop de inspectiewerkzaamheden zijn verricht, kunnen Hopman en Peters niet worden aangerekend.
9. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Hopman en Peters op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
9.a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van de geleverde bescheiden of de door of namens Hopman en Peters verstrekte instructies, adviezen e.d.;
9.b. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Hopman en Peters verstrekte of voorgeschreven gegevens of bescheiden;
9.c. door fouten of onvolledigheden in de rapportage en analyses van het laboratorium dat de gronden/ of watermonsters heeft onderzocht;
9.d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij.
10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 9 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Hopman en Peters uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Hopman en Peters of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Hopman en Peters de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 17: Betaling

1. Hopman en Peters is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid (bijvoorbeeld een bankgarantie) voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen 14 dagen na de factuurdatum hier bezwaar tegen heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Hopman en Peters een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door Hopman en Peters betaling alsnog uitblijft, is Hopman en Peters bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
5.a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
5.b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
5.c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
5.d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Hopman en Peters gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Hopman en Peters gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Hopman en Peters gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Hopman en Peters eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
9. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Hopman en Peters ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10. a. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Hopman en Peters te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Hopman en Peters. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
10. b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 18: Intellectuele eigendomsrechten

1. Hopman en Peters is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Hopman en Peters in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde bescheiden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Hopman en Peters voorbehouden.
3. De wederpartij is niet gerechtigd de door Hopman en Peters geleverde of vervaardigde bescheiden te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is de wederpartij verboden deze bescheiden aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze bescheiden te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hopman en Peters.

Artikel 19: Retentierecht

Hopman en Peters is bevoegd de teruggave van alle door de wederpartij aan haar verstrekte gegevens en bescheiden, die Hopman en Peters in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten, totdat de wederpartij alle opeisbare vorderingen ter zake van voornoemde overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 20: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Hopman en Peters gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
1.a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
1.b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
1.c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
1.d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
1.e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 21: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Hopman en Peters is Hopman en Peters gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Hopman en Peters wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Hopman en Peters, van de door haar ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Hopman en Peters.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Hopman en Peters en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen evenals bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, weersomstandigheden e.d..
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Hopman en Peters tot aan dat moment na te komen.

Artikel 22: Annulering, opschorting

1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Hopman en Peters een door Hopman en Peters nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Hopman en Peters gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Hopman en Peters is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is Hopman en Peters in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Hopman en Peters vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4. Hopman en Peters is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is Hopman en Peters gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Hopman en Peters is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
6. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is Hopman en Peters gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Hopman en Peters te vergoeden.

Artikel 23: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Hopman en Peters en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Hopman en Peters is gevestigd, zij het dat Hopman en Peters altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Hopman en Peters. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Hopman en Peters schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is Hopman en Peters gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.