Ecologisch onderzoek

Quickscan legt flora en fauna onder een vergrootglas.

Download Flora & Fauna Quickscan

Ecologisch onderzoek

Is er bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning sprake van een ruimtelijke ingreep, dan is een ecologisch onderzoek wettelijk verplicht. Dit is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming.

Bij de (her)ontwikkeling van een locatie is een flora- en faunaonderzoek een belangrijk onderdeel. Voorbeelden zijn de renovatie of sloop van gebouwen of stallen, het verwijderen van groen of werkzaamheden aan sloten en plassen. Vleermuizen, broedvogels, vissen, amfibieën, foerageergebieden of bijzondere vegetatie, ze kunnen allemaal van grote invloed zijn op uw (bouw)plannen.

Hopman en Peters heeft een speciale Flora & Fauna Quickscan ontwikkeld, om u snel duidelijkheid te geven over de mogelijke gevolgen voor de aanwezige flora en fauna én voor uw bouwproject. Want hoe eerder u dit weet, hoe eerder u passende maatregelen kunt nemen binnen de regels van de Wet Natuurbescherming. Soms is ontheffing mogelijk door compensatiemaatregelen aan te bieden.

Hopman en Peters heeft alle specialistische kennis in huis en kan een ecologisch onderzoek goed combineren met waterbodemonderzoek en bodemonderzoek, bodemsanering of zelfs archeologisch onderzoek. Dat bespaart u veel tijd en voorkomt dat uw bouwplannen onnodig vertraging oplopen.

download de Flora & Fauna Quickscan

Stappenplan

1. Aanvraag

Wij beoordelen samen met u de aanvraag en inventariseren alle beschikbare informatie over de locatie, de aanwezige flora en fauna, het bestemmingsplan en eventuele status van het betreffende terrein. Houdt u rekening met een lange doorlooptijd, dus vraag op tijd een onderzoek aan!

2. Offerte

Op basis van de gegevens stellen wij een onderzoekaanpak op basis van de Flora & Fauna Quickscan. Dit kan eventueel in combinatie met een (water)bodemonderzoek of bodemsanering. Na goedkeuring stelt uw vaste projectleider een veldwerkopdracht samen. Hij is gedurende de opdracht ook uw vaste aanspreekpersoon.

3. Uitvoering veldwerkopdracht

Onze veldmedewerkers gaan op de locatie aan de slag en inventariseren de aanwezigheid van bijzondere of beschermde flora en fauna en toetsen deze aan de Wet Natuurbescherming..

4. Tussenrapport en advies

De Quickscan geeft antwoord op de vraag of er een soortgericht vervolgonderzoek nodig is en zo ja, of er een compensatieplan noodzakelijk is. In sommige gevallen is ontheffing mogelijk, maar kan voor het vervolgtraject wel ecologische begeleiding vereist zijn. De resultaten van de Quickscan bespreken wij met u en adviseren u graag bij eventuele vervolgstappen.

Evaluatie

Na afloop van de werkzaamheden worden de maatregelen gemonitord en geëvalueerd. Op basis van de genomen en geëvalueerde compensatiemaatregelen kunnen wij een ontheffingsaanvraag (Wet Natuurbescherming) doen bij het Bevoegd Gezag.

Meer informatie?

De kans dat u bij de aanvraag van een omgevingsvergunning tegen de eis aanloopt van een ecologisch onderzoek, is reëel. Laat u zich goed informeren en neem met ons contact op.