Bodemsanering/MKB

De bodem weer laten voldoen aan de bodemfunctieklasse

Bodemsanering / MKB

Bodemsanering heeft maar één doel: het verwijderen van verontreiniging en de bodem weer te laten voldoen aan de wet en de gewenste bodemfunctieklasse. De Wet Bodembescherming is daar heel helder in: een aannemer mag niet zomaar graven in grond, als zich hier een ernstige vorm van bodemverontreiniging bevindt. Projectontwikkelaars, makelaars, grondverzetbedrijven, alle gemeenten, nutsbedrijven én particuliere grondeigenaren kunnen hiermee te maken krijgen, zodra er grond bouwrijp moet worden gemaakt.

Bodemsanering op de juiste wijze uitvoeren is complex en vereist veel voorbereiding. De wet- en regelgeving, de saneringstechniek, ARBO omstandigheden en de communicatie met alle betrokken partijen; het vraagt om kennis van zaken.

Hopman en Peters werkt conform ‘de Circulaire Bodemsanering’ en ‘het Besluit Bodemkwaliteit’. Op verzoek is een toetsing aan de CROW 400 mogelijk. Als verwijderen niet mogelijk is, kun je bodemverontreiniging ook beheersen.

Als onafhankelijk onderzoeksbureau heeft Hopman en Peters alle specialistische kennis in huis om bodemsaneringen snel en doeltreffend voor te bereiden en te begeleiden. Van een eenvoudige BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen), een Milieukundige begeleiding, tot en met complexe saneringsplannen, die wij met een professioneel team van experts door de procedures heen loodsen bij het Bevoegd Gezag.

Wij kunnen dit combineren met een uitgebreid waterbodem- of bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en zelfs ecologisch onderzoek. Dat bespaart u veel tijd en voorkomt dat uw (ver)bouwplannen onnodig vertraging oplopen.

Stappenplan

1. Aanvraag

Wij beoordelen samen met u de aanvraag en inventariseren alle beschikbare informatie over de locatie, het bestemmingsplan, de bouwplannen, eerdere onderzoeksrapporten en eventuele status van het betreffende terrein.

2. Offerte en goedkeuring

Op basis van alle informatie brengen wij een voorstel uit voor de gewenste aanpak van de bodemsanering. Dat kan een eenvoudige BUS-melding zijn, of een milieukundige begeleiding, maar ook een compleet saneringsplan. Na goedkeuring door u en het bevoegd gezag, stelt uw vaste projectleider de begeleiding van een bodemsaneringsopdracht samen. Hij is gedurende de gehele opdracht ook uw vaste aanspreekpersoon.

3. Uitvoering bodemsaneringsopdracht

Uw projectleider begeleidt de gehele bodemsanering ter plaatse, vanaf de start van het afgraven tot en met het nemen van eindmonsters en de definitieve oplevering. Hij zorgt voor de afstemming met alle betrokken partijen, de planning en het oplossen van eventuele problemen. Ook zorgen wij voor de afvoer van de vervuilde grond naar een erkend grondreinigingsbedrijf.

4. Eindbeoordeling en evaluatie

Na afloop van de bodemsanering maken wij een evaluatierapport wat aan het Bevoegd Gezag en u als opdrachtgever wordt voorgelegd. Na goedkeuring is de sanering beëindigd.

Meer informatie?

Bodemsanering uitvoeren is een complex proces en vereist veel voorbereiding en kennis van zaken. Laat u zich daarom goed informeren en neem met ons contact op.