Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek combineren met bodemonderzoek

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Wanneer in uw planproject of bouwlocatie een bodemonderzoek wordt vereist, kunt u te maken krijgen met de wettelijke verplichting om een archeologisch (bodem)onderzoek uit te laten voeren.

Vanaf 2021 is dit opgenomen in de Omgevingswet, maar nu al geldt de verplichting zodra er sprake is van een dubbelbestemming Waarde-Archeologie, of van een status 'beschermd archeologisch monument'. Dit komt vooral voor in bewoonde gebieden met een lange historie. Het doel is om bij graafwerkzaamheden geen waardevolle bodemschatten voor de toekomst verloren te laten gaan.

Hopman en Peters heeft daar een snel en betrouwbaar antwoord op: met alle specialistische kennis in huis bieden wij de mogelijkheid om archeologisch onderzoek te combineren met waterbodemonderzoek, bodemonderzoek, bodemsanering of zelfs een ecologisch onderzoek. Dat bespaart u veel tijd en voorkomt dat uw (ver)bouwplannen onnodig vertraging oplopen.

Stappenplan

1. Aanvraag

Wij beoordelen samen met u de aanvraag en inventariseren alle beschikbare informatie over de locatie, het bestemmingsplan en eventuele status van het betreffende terrein. Dat kunnen bijvoorbeeld archeologische verwachtingskaarten zijn bij de gemeente of bij het rijk (het RCE), eerdere bodemonderzoeken, etc.

2. Offerte

Op basis van de gegevens stellen wij een onderzoekaanpak voor op maat, al of niet in combinatie met een (water)bodemonderzoek of een eventuele bodemsanering. Na goedkeuring stelt uw vaste projectleider een complete veldwerkopdracht samen met een tijdsplanning. Hij is gedurende de opdracht ook uw vaste aanspreekpersoon.

3. Uitvoering veldwerkopdracht

Onze veldmedewerkers gaan op de locatie aan de slag. Waardevolle bodemschatten worden in kaart gebracht d.m.v. proefboringen en later, indien er aanleiding voor is, volgt een proefsleuvenonderzoek. Op basis van die resultaten kan besloten worden of een volledige opgravingsstudie noodzakelijk is.

4. Eindrapport en advies

Alle onderzoeksresultaten worden in een uitgebreid eindrapport verwerkt, samen met een advies en aanbevelingen. De advisering omvat een breed gebied, van onderzoekresultaten, bodemgesteldheid, aanwezigheid van mogelijk archeologische bodemschatten, de graafdiepte, afvoer grond, etc. De resultaten bespreken wij vervolgens met u en eventuele andere betrokkenen.

5. Eindcontrole en evaluatie

Na afloop van de werkzaamheden volgt een eindcontrole van de uitgevoerde werkzaamheden.

Meer informatie?

De kans dat u bij de aanvraag van een omgevingsvergunning tegen de eis aanloopt van een archeologisch onderzoek, is reëel. Laat u zich goed informeren en neem contact met ons op.