Aanvullingsregeling bodem gepubliceerd

26 september 2021

De regelgeving voor bodem binnen de Omgevingswet krijgt steeds meer vorm. De wet is uitgebreid met de aanvullingsregeling bodem en daarmee is binnen de nieuwe wetgeving voor wat betreft het onderwerp ‘bodem’ een belangrijke stap gezet. De Omgevingswet, die als alles goed gaat, op 1 juli 2022 van kracht wordt, is uitgebreid met wettelijke aanvullingen van de Aanvullingswet bodem.

Nieuwe en bestaande regelgeving

Het ‘Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet’, zoals de officiële titel luidt, is een aanvulling op de algemene maatregelen van bestuur. De Aanvullingsregeling is daarmee echter nog steeds geen sluitstuk van de bodemregelgeving. De Regeling Bodemkwaliteit, die onder het Besluit bodemkwaliteit hangt, blijft bestaan. Ook blijven sommige andere regelingen bestaan, zoals de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond. Deze wordt wel door de Aanvullingsregeling gewijzigd. De Aanvullingsregeling trekt verder een aantal regelingen in, zoals de Regeling uniforme saneringen.

De belangrijkste veranderingen

 • Aanwijzing en geometrische begrenzing
  Met de Aanvullingsregeling kunnen locaties worden aangewezen en begrensd.
 • Regels voor het uitvoeren van activiteiten
  Deze Aanvullingsregeling voegt bijvoorbeeld de NEN-EN-norm voor het bemonsteren van afvalwater toe. Verder zijn regels toegevoegd over het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning voor het op of in de bodem brengen van zuiveringsslib.
 • Gegevensverstrekking
  Naast de wettelijke regels voor het verstrekken van gegevens en bescheiden, bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning, voegt de Aanvullingsregeling aanvullende aanvraagvereisten toe voor de vergunningplichtige activiteiten. Daarnaast voorziet deze Aanvullingsregeling in aanvullende aanvraagvereisten voor de gedoogbeschikkingen.
 • Meet- en rekenregels voor besluiten
  Ook voor bodem worden in deze Aanvullingsregeling extra meet- en rekenregels voorgeschreven. Denk bijvoorbeeld aan het berekenen van de waarde voor de toelaatbare kwaliteit van de bodem, wanner er bouwactiviteiten gaan plaatsvinden op een bodemgevoelige locatie.

Meer weten of advies over de nieuwe wet- en regelgeving? Neem contact met ons op