Bodemonderzoek bij reconstructie N279, tracé Meijel-Asten

20 oktober 2020

Hopman en Peters gaat in opdracht van de Provincie Noord-Brabant een uitgebreid bodemonderzoek uitvoeren op het tracé van de N279 tussen Meijel en Asten (Noord-Brabant). Deze provinciale weg loopt dwars door het natuurgebied De Groote Peel. Dit is een stiltegebied en omdat de oude betonbaan versleten is, heeft de provincie gekozen voor een geluidarme asfaltlaag. Met de aanleg van twee faunapassages onder de weg door kunnen onder andere dassen en marters de weg bij De Groote Peel veiliger kruisen. Ook wordt er extra groen langs de weg aangeplant.

In verband met deze reconstructie is het noodzakelijk om de bodemkwaliteit van het gebied in beeld te brengen. Over een lengte van ruim 10 kilometer worden in totaal 216 boringen geplaatst aan weerszijden van de weg.

Doel onderzoek

Volgens Huub Peters, projectleider bij Hopman en Peters, is het doel van het onderzoek om een goed beeld te krijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem: “De bermen kunnen verontreinigd zijn als gevolg van het verkeer. Het onderzoek moet uitwijzen wat de bodemkwaliteit is en of deze grond eventueel hergebruikt kan worden.”

Faunapassages

Het plan omvat ook de aanleg van twee faunapassages onder de weg door. “Omdat hierbij waarschijnlijk tot in het grondwater wordt gewerkt, plaatsen we ter hoogte van deze toekomstige faunapassages peilbuizen, zodat we ook de huidige kwaliteit van het grondwater goed in beeld krijgen voor onze opdrachtgever.”

Parkeerplaats

Langs dit tracé ligt een parkeerhaven, die bij de reconstructie van de N279 wordt opgeheven en verwijderd. In de nieuwe situatie zal dit deelgebied onderdeel zijn van de berm/groenstrook. Huub Peters: “De parkeerhaven bestaat uit een asfaltverharding en een fundatie, die verwijderd moet worden. Hier gaan wij tevens onderzoeken of het fundatiemateriaal asbest bevat en of er wel of geen hergebruik mogelijk is.”

Deze week is Hopman en Peters gestart met het veldwerk, wat eind oktober nog afgerond moet zijn. In verband met het werken direct langs deze drukke provinciale weg wordt met de nodige verkeersmaatregelen gewerkt om de veiligheid van de veldploeg te waarborgen.

De reconstructiewerkzaamheden zullen naar verwachting in het najaar van 2021 klaar zijn.

Meer informatie over dit project kunt u lezen op de website van de Provincie Brabant