Uitkomst Quickscan Ecologie vraagt om nader onderzoek. En nu?

De Ecologische Quickscan is uitgevoerd. Uitkomst is dat er beschermde natuurwaarden aanwezig zijn in het plangebied. Er moet dus verder onderzocht worden. Dit is een verplichting vanuit de Wet Natuurbescherming (Wnb). We starten met de volgende stap: 

Het nader ecologische onderzoek.

Tijdens het nader ecologisch onderzoek bepalen we of de ruimtelijke ingreep zoals beschreven in de omgevingsvergunning een negatief effect heeft op beschermde soorten. Denk daarbij aan vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen, maar ook beschermde functies zoals verblijfplaatsen of foerageergebied.

Het nader ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd op basis van steekproeven. We brengen enkele bezoeken aan het plangebied. Dit gebeurt zowel overdag, ’s avonds als ’s nachts. Daarbij zoeken we naar de aanwezigheid van de betreffende soort. Dat moeten we doen in het jaargetijde dat deze soort actief is.

Waarom is nader onderzoek wel jaargetijde gebonden?

Bij iedere diersoort is sprake van een optimale onderzoeksperiode. Het broedseizoen en de kraamperiode vallen hier bijvoorbeeld onder. Het verschilt per soort wanneer deze periode speelt.

Het is belangrijk en noodzakelijk om daar rekening mee te houden. Het is de natuur die bepaald wanneer het onderzoek uitgevoerd kan worden. Hopman en Peters adviseert je hierin, en voert dit onderzoek zo snel als dat mogelijk en toegestaan is voor je uit.

Resultaten op basis van het nader onderzoek:

Het nader onderzoek is afgerond. Wat nu?

Na het nader ecologische onderzoek weet je of er beschermde soorten (of functies van beschermde soorten) voorkomen in het plangebied. Hopman en Peters beschrijft wat de ecologische effecten van de ruimtelijke ingreep zijn op de onderzochte soorten maar ook op de gezondheid van de hele populatie op de locatie. Vervolgens beschrijven we welke maatregelen genomen moeten worden en of je een ontheffing aan moet vragen.

Het kan zijn dat er op basis van het nader onderzoek een mitigatie- of compensatieplan opgesteld moet worden. Hierover meer in ons volgende nieuwsbericht.