Wanneer is Ecologisch onderzoek noodzakelijk?

Ecologisch onderzoek is, net als bodemonderzoek een verplichting als er sprake is van een ruimtelijke ingreep. Ecologisch onderzoek is onderdeel van de Wet Natuurbescherming (Wnb). In de Wet Natuurbescherming staat dat bij werkzaamheden rekening moet worden gehouden met de natuurwaarden.

Voorbeelden van ruimtelijke ingrepen zijn o.a. de renovatie of sloop van stallen, het verwijderen van groen of werkzaamheden aan sloten, plassen en andere watergangen.

Wat houdt de Wet Natuurbescherming in?

In de Wet Natuurbescherming staan regels voor het behoud van de biologische diversiteit en voor de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten (zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen).

Als je een aanvraag voor een omgevingsvergunning doet, zijn gemeenten verplicht te kijken naar de Wnb. De gemeente moet beoordelen of de realisatie van een project gevolgen kan hebben voor beschermde soorten. Deze beoordeling kan door Hopman en Peters voor je worden voorbereid en uitgevoerd. Hopman en Peters heeft alle mogelijkheden in huis om dit traject te verzorgen.

Beginnen bij het begin!

Ecologisch onderzoek als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning begint met een ecologische Quickscan. Deze scan stelt zo betrouwbaar mogelijk vast of er wel of geen vaste rust- en/of verblijfplaatsen van beschermde natuurwaarden voorkomen en ecologische effecten kunnen optreden door de geplande ingreep.

Hopman en Peters heeft een eigen Flora en Fauna Quickscan ontwikkeld. Deze scan geeft snel duidelijkheid of er mogelijk gevolgen zijn voor je project. De uitkomst van deze scan kan zijn dat er geen gevolgen zijn. De aanwezige Flora en Fauna is in dat geval geen belemmering voor de voortgang van het project. Wanneer er volgens de Quickscan wel maatregelen nodig zijn moet altijd nader onderzoek worden uitgevoerd.

Nader onderzoek als dat nodig is!

Uitkomst van de ecologische Quickscan kan zijn dat een nader onderzoek flora en fauna nodig is. Onderdeel van dit onderzoek is het vaststellen van verblijfplaatsen van vogels en/of vleermuizen in te slopen gebouwen. Ook wordt gelijk de functie van een verblijfplaats vastgesteld. Op basis daarvan kan bijvoorbeeld een migratieplan worden opgesteld en uitgevoerd. Denk hierbij aan het in de omgeving ophangen van alternatieve verblijfplaatsen. Doel van dit migratieplan is zorgen dat de vastgestelde aanwezigheid van flora en fauna geen belemmering meer is voor de geplande ruimtelijke ingreep.

Onderzoeksperiode wordt bepaald door de natuur:

Goed om te weten: wanneer en hoe snel een nader onderzoek en een migratieplan ecologie uitgevoerd kan worden, hangt o.a. af van het jaargetijde waarin de onderzoeksvraag speelt. Bij iedere diersoort is sprake van een optimale onderzoeksperiode. Het broedseizoen en de kraamperiode vallen hier bijvoorbeeld onder. Het verschilt per soort wanneer deze periode speelt.

Het is belangrijk en noodzakelijk om daar rekening mee te houden. Het is de natuur die bepaald wanneer het onderzoek uitgevoerd kan worden. Hopman en Peters adviseert je hierin, en voert dit onderzoek zo snel als dat kan en toegestaan is voor je uit.

Heb je vragen over ecologie of moet je voor jouw plannen ecologisch onderzoek uitvoeren? Bel dan met Rosalie Dekker, Ecoloog van Hopman en Peters op 030 – 691 59 31 of rosalie@hopmanenpeters.nl. Rosalie is je graag van dienst met advies en uitvoering.