Tank verwijderen en bodemonderzoek

Project Stationsweg Oost Woudenberg


In opdracht van een projectontwikkelaar Lammert Wilbrink BV heeft Hopman en Peters in het voorjaar van 2020 een historisch en een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd voor een terrein aan de Stationsweg Oost 259 in Woudenberg.

Uit dat onderzoek bleek dat op het terrein een oude, niet meer gebruikte ondergrondse olietank aanwezig was. De ligging van de tank was niet bekend. In één van de oude onderzoeksrapporten werd wel melding gemaakt van een tank, maar volgens de tekening bevond er op de aangeduide locatie géén tank. Met behulp van een metaaldetector en een prikstok is de tank opgespoord.

Bodemverontreiniging

Een nader bodemonderzoek leerde ons dat de bodem rondom de tank ook verontreinigd was met olie. Dit leek aanvankelijk nog geen probleem. Het onderzoek was in eerste instantie bedoeld om inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit in verband met de aankoop/verwerving van het terrein.

Later bleek de aanwezige tank wel een obstakel te worden. Er waren plannen om toegang te maken naar een onder het pand gesitueerde kelder. De geplande, verdiept aan te leggen inrit naar de kelder was tevens globaal dezelfde plek als waar de olietank zich bevond.

Een nader onderzoek heeft de verontreiniging in kaart is gebracht en is er een deelsaneringsplan opgesteld en ingediend bij het Bevoegd gezag.

Nadat instemming is verleend op het plan heeft een tank- en bodemsanering plaatsgevonden, zoals in de videomontage goed is te zien.

De bodemsanering is milieukundig begeleid door Hopman en Peters. Behalve de uitvoering van een standaard verkennend onderzoek, kan Hopman en Peters dus ook de gehele tank- en bodemsanering verzorgen.

Meer weten over bodemsanering of bodemonderzoek? Kijk hier op onze dienstenpagina