WANNEER IS ER SPRAKE VAN ERNSTIGE BODEMVERONTREINIGING?

Door Hans Hopman - projectleider en milieukundig begeleider bij Hopman en Peters
"Ernstig of niet-ernstig heeft te maken met de hoeveelheid sterk vervuilde grond of grondwater"

Bij ernstige bodemverontreiniging (grond- en grondwaterverontreiniging) wordt de interventiewaarde van één of meerdere stoffen overschreden en is er sprake van hoge risicovolle concentraties. We spreken over een ernstig geval, wanneer er meer dan 25 m3 grond sterk verontreinigd is, of bij grondwater, meer dan 100 m3, gemeten als bodemvolume.

Er is dan mogelijk een aanzienlijke risico voor de volksgezondheid, voor mens en milieu. Deze grond moet u na keuring afvoeren naar een erkende verwerker, waarna het meestal hergebruikt kan worden. In sommige uitzonderlijke gevallen kan dat niet en wordt de grond opgeslagen op een daarvoor ingerichte stortlocatie.

Saneringsverplichting

Als er contactmogelijkheden zijn met (sterk) vervuilde grond of grondwater, bijvoorbeeld wanneer het direct aan de oppervlakte ligt of uitdamping plaatsvindt, dan komt er een directe saneringsverplichting. De Wet Bodembescherming biedt verschillende saneringsvarianten, zoals:

  • een volledige sanering van de verontreiniging (grond afgraven of grondwater oppompen)
  • het aanbrengen van een leeflaag, waarbij de onderliggende vervuilde grond is afgeschermd (bijvoorbeeld met asfalt of beton)
  • het beheersen van de verontreiniging (bijvoorbeeld grondwater alleen in de kern wegpompen zodat het niet meer aan de buitenzijde kan wegstromen)

Ook zijn combinaties hiervan mogelijk en zal locatiespecifiek bekeken moeten worden wat de beste saneringsvariant is. In al die gevallen is een Plan van Aanpak noodzakelijk, dat kan een eenvoudige BUS-melding zijn (Besluit Uniforme Saneringen), of een uitgebreid saneringsplan.

Het mag duidelijk zijn dat bij aanwezigheid van licht of matig verontreinigde grond de risico’s voor volksgezondheid en milieu minder zijn en er daarom geen saneringsverplichting kan worden opgelegd. Maar wilt u om welke reden dan ook licht of matig verontreinigde af laten voeren, dan moet dat naar een erkende verwerker. Herschikken van de grond op eigen terrein mag dan ook.

Hergebruik van ernstig verontreinigde grond

De hamvraag is, of de grond reinigbaar is of niet en of je het opnieuw kunt gebruiken. Bij een olieverontreiniging kan de vervuilde grond thermisch worden gereinigd (verbrand), of extractief (in bad gestopt en gewassen d.m.v. chemicaliën).

Bij een geschikte eindkwaliteit is hergebruik in de meeste gevallen mogelijk. Grond met een industriekwaliteit is bijvoorbeeld toe te passen in een geluidswal of voor de aanleg van een bedrijventerrein. Ook zijn combinaties van de verschillende varianten mogelijk. Het is dus sterk afhankelijk van de soort verontreiniging en het (toekomstig) gebruik van de locatie.

Maar is de grond niet-reinigbaar, bijvoorbeeld doordat er te veel verschillende stoffen inzitten zoals in oud stortmateriaal of puin met asbest, dan is de vraag: wat kan ik er nog mee? Eerst uitzeven misschien? Als dat toch niet mogelijk is, of heel kostbaar, dan kunt u bij het ministerie een verklaring aanvragen voor “Niet-reinigbaar”. In dat geval mag het uitsluitend naar een erkende stortplaats worden afgevoerd.

Wanneer u grond moet afvoeren, kan in sommige gevallen een partijkeurig gewenst zijn. Hierbij wordt de kwaliteit aan de rand vastgesteld en kan men daarna op zoek naar een hergebruik-locatie.

Maatwerk

De conclusie is duidelijk: de uitvoering van bodemsanering is maatwerk. Zo zijn alle locatiespecifieke omstandigheden van belang. Hopman en Peters heeft een jarenlange expertise opgebouwd als het gaat om bodemsaneringen. Alle varianten en variabelen hebben wij al talloze keren bij de hand gehad. Wij kunnen u helpen met het hele proces.

Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op. Kijk voor meer informatie ook op onze pagina Bodemsanering/MKB.

Hans Hopman